Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE LES DONES

30.03
2006
POSICIONAMENT DE LES JERC RESPECTE EL DRET DE LES DONES A L'AVORTAMENT

Les JERC apostem per l’avortament lliure, gratuït i fora del Codi Penal
que ha de ser regulat necessàriament en una nova llei integral àmplia que
reguli l’exercici dels drets sexuals i reproductius, reconeguts com a
Drets Humans:

Lliure, perquè la legislació no reconeix les dones com a subjectes de dret
amb capacitat de decisió pròpia deixant l’autorització de la decisió en
mans de terceres persones. Cal una nova llei que reconegui els drets
essencials de les dones: la lliure disposició del seu propi cos.

Gratuït, perquè el fet que l’accés a l’avortament a la xarxa sanitària
pública arreu dels Països Catalans és molt restringit i, sumat al
desequilibri territorial pel que fa a la distribució dels centres que el
practiquen, implica costos molt elevats d’intervenció i desplaçament per a
les dones que decideixen recórrer als centres privats.

Fora del Codi Penal, perquè l’exercici d’un dret no pot contemplar-se dins
un catàleg legislatiu de caràcter punitiu, sinó al codi civil. Les JERC
entenem que el debat de fons és una qüestió d’enfortiment democràtic, de
reconeixement del dret a la llibertat de decisió de les dones. Com a
organització juvenil ens preocupa especialment que es contempli que les
menors d’edat també tinguin reconegut aquest dret, establint total
llibertat per les majors de 16 anys i un procediment regulat per les
menors d’aquesta edat.

El debat sobre l’avortament s’ha de fer de forma pausada i consensuada des
de la perspectiva dels drets fonamentals de les dones i no pot produir-se
al marge de les principals implicades, les dones. Les JERC proposem, a
més, que es tracti d’un debat pluridisciplinar i, en conseqüència,
transversal, on es contemplin les experiències i els punts de vista de
totes les parts implicades.

Considerem que la restricció de l’accés a l’avortament no suposa una
disminució de les interrupcions de l’embaràs ni una disminució dels
embarassos no desitjats (tal com apuntà l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa el 17 de març de 2008), sinó que acaba suposant un
increment dels avortaments clandestins i del turisme avortiu. Per tant,
cal que s’aposti de forma decidida per una nova legislació integral i
progressista que no imposi traves de iure o de facto per a l’exercici del
dret.

La reivindicació de les JERC per la consecució del dret efectiu a
l’avortament es fa conjuntament amb el moviment feminista i altres actors
implicats a través de la Plataforma pel Dret a l'Avortament i la Campanya
pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït.

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/314223

Comparteix: