Segueix-nos:
< Tornar enrere

POLÍTICA INTERNACIONAL I COOPERACIÓ

10.10
2008
LES JERC ES POSICIONEN AMB L'UBUNTU PER UN IMPOST GLOBAL SOBRE LES TRANSACCIONS DE DIVISES

PER ASSOLIR ELS ODM, PER FER FRONT A LES CRISIS ALIEMNTÀRIA, CLIMÀTICA...: CREEM UN IMPOST GLOBAL SOBRE LES TRANSACCIONS DE DIVISES COM A FONT DE FINANÇAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT:

La setmana del 22 al 26 de setembre es van reunir a Nova York nombrosos Caps d'Estat i de Govern amb motiu de la Reunió d'Alt Nivell sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en el marc de l'obertura de la nova sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides (la número 63). Més endavant, del 29 de novembre al 2 de desembre va tenir lloc la Conferència Internacional de Seguiment sobre el Finançament per al Desenvolupament encarregada d'Examinar la Implementació del Consens de Monterrey Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus a Doha, capital de Qatar.

L'article 2 del Consens de Monterrey sobre Finançament per al Desenvolupament (març 2002) afirma: "We note with concern current estimates of dramatic shortfalls in resources required to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration — the MDGs".

A dia d'avui tothom reconeix la pràctica impossibilitat d'assolir els ODM en la data prevista, principalment perquè encara no s'està produint el canvi de tendència en la provisió del Finançament per al Desenvolupament imprescindible per a la consecució dels ODM. Per aquest motiu, ens trobem davant d'una situació política internacional tan paradoxal com injustificable: a) d'una banda a Nova York es produirà, amb tota seguretat, una renovació de l'adhesió als ODM al més alt nivell, plena de grans paraules però totalment buida de compromisos efectius per assolir-los; b) d'altra banda, a Doha tindrà lloc la revisió del Consens de Monterrey que, també amb moltes probabilitats, es resumirà amb pràcticament les mateixes paraules de fa 6 anys sense proporcionar, un cop més, els mitjans necessaris per implementar-lo. No es farà res per resoldre la clara constatació del seu segon article (citat en el paràgraf anterior), en un moment en què, a més a més, les crisis alimentària, climàtica... desafien la humanitat sencera.

Per iniciativa del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil —UBUNTU, les persones i organitzacions de la societat civil internacional que firmem aquest comunicat volem dir PROU a tanta paraula buida, PROU a tanta declaració estèril, PROU a tanta inoperància i apatia. Però també volem dir-vos que hi ha solucions possibles, que presentem, proposem i exigim que siguin discutides i aprovades, i immediatament després, sobre tot, implementades, durant el període comprès entre la reunió de Nova York i la de Doha.

En aquest comunicat, que no pot ser exhaustiu, ens centrem en una mesura que considerem imprescindible i que, a més a més de proporcionar solucions concretes molt tangibles, ens situaria en un àmbit internacional de treball i implementació. Des d'aquest àmbit, el d'unes Nacions Unides reformades i reforçades, és imprescindible enfrontar-se avui com a humanitat als problemes que se'ns plantegen.

CONCRETAMENT PROPOSEM QUE LA REUNIÓ DE DOHA ACABI CREANT UN Impost Global sobre les Transaccions de Divises (CTT for FfD) que esdevingui una font addicional, predictible, estable i sostenible de Finançament per al Desenvolupament, la recaptació de la qual es destini a fons multilaterals de Nacions Unides, perquè s'utilitzi, inicialment, per assolir els ODM l'any 2015. Aquesta mesura:

  1. d'acord amb els estudis dels Grups Tècnics de la Iniciativa contra la Fam i la Pobresa (liderada per Brasil, França, Xile, Sud-àfrica, Espanya i Alemanya), permetria recaptar, amb un petit gravamen, "una significativa quantitat de recursos per al desenvolupament sense interferir en el funcionament normal del mercat". Segons dirigents d'alguns dels països esmentats, el impostos globals s'haurien de considerar una contrapart "normal" als beneficis que, per a les grans corporacions financeres transnacionals, deriven de la globalització. Compartim totalment aquesta idea!
  2. d'acord amb el Secretari General de Nacions Unides, seria el resultat d'un "renovat interès en un possible impost del 0,005% sobre les transaccions de divises, per finançar el desenvolupament; un minúscul impost [...] amb el potencial de generar milers de milions de dòlars que es podrien destinar al desenvolupament. [...] Aquests impostos concerneixen a més d'un país pel que convé aplicar-los en un marc de cooperació entre països"ii
  3. té unes bases globals, ja que la globalització i la territorialitat són irrellevants al FOREX (Foreign Exchange Market), el mercat en el que es realitza l'intercanvi de divisesiii. Per tant, la CTT que proposem pot ser aplicada a nivell del sector financer global i transferida directament a un Fons Multilateral de Nacions Unides, cosa que contribuiria enormement a reforçar el paper de l'organització en la consecució dels ODM.

PROPOSEM, EN DEFINITIVA, QUE EL FINANÇAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT ES BASI TAMBÉ, A PART D'EN L'AJUDA OFICIAL (QUE PER SUPOSAT, HA D'ASSOLIR JA, SENSE MÉS DILACIONS, EL 0,7% DEL PIB DELS PAÏSOS RICS I PODEROSOS), EN UNA IMPRESCINDIBLE I JUSTA REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA ECONÒMICA GENERADA AL MÓN.

Aquesta redistribució només la pot garantir un sistema d'organitzacions internacionals reformat que, com diem sempre en el context de la "CAMPANYA MUNDIAL PER A UNA PROFUNDA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS INTERNACIONALS", ha d'evolucionar cap a un nou sistema de Governabilitat Democràtica Mundial capaç, entre altres coses, de dotar-se i gestionar aquests impostos globals.


  1. "CTT for FfD" són les sigles en anglès de "Currency Transaction Tax for Financing for Development", "Impost sobre les Transaccions de Divises per al Finançament del Desenvolupament". La proposta fa referència a l'aplicació d'un impost minúscul (de l'ordre del 0'005%) als moviments internacionals de divises. Donada la quantitat ingent de diners que es mou en els intercanvis de divises, l'aplicació d'aquest impost permetria recaptar una quantitat de recursos per al desenvolupament molt significativa.
  2. Amb la tassa esmentada pel SG de Nacions Unides la quantitat recaptada segons totes les estimacions existents seria d'aproximadament més del 50 % del total de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (ODA) mundial del 2007. Les dues quantitats sumades (recaptació per mitjà de la CTT + AOD) equivaldrien als recursos necessaris per assolir els ODM, segons la valoració realitzada per Jeffrey Sachs l'any 2005.
  3. El mercat global d'intercanvi de divises o Forex (del seu nom en anglès, Foreign Exchange Market) és el mercat financer més gran que existeix. Aquest mercat no es troba subjecte, en general, a cap tipus de regulació fiscal, ja que les seves característiques tecnològiques (la seva evolució ha comptat amb el vist i plau dels principals Bancs Centrals del món) el configuren com a pràcticament globalitzat. El moviment de diners en aquest mercat té un caràcter eminentment especulatiu, sempre en la direcció d'augmentar els beneficis de les corporacions financeres transnacionals. L'aplicació de la CTT que proposem seria la primera experiència de redistribució de la riquesa generada en aquest mercat.

Per més informació podeu consultar: http://www.ubuntu.upc.edu/

URL CURTA: http://www.jerc.cat/url/328423

Comparteix: